آنچه بعنوان "واحد سیستم دوز دارو "،  PYXIS می شناسیم، یک سیستم الکترونیکی است که برای مطمئن شدن و عاری از خطا بودن  تجویز داروی تهیه شده است.

بیمارستانها می بایست برای حذف کردن سیستم ها و روش هایی که منجر به اشتباهات احتمالی دارویی می شود، تلاش کنند. با آخرین مدل  سیستم PYXIS، همه دارو ها به صورت دوز واحد در بسته بندی های مهر و موم شده ذخیره می شود.  زمانی که پزشکان سفارش یک دارو را می دهد، تقاضا به صورت خودکار به سیستم PYXIS انتقال می یابد.  PYXIS این تقاضا را با نام بیمار، دارو، دوز و زمان اجرا ذخیره می کند.
دارو فقط در زمان برنامه ریزی با دوز تایین شده برای بیمار خاص قابل دسترسی است. هنگامی که پرستار نام بیمار را انتخاب می کند، PYXIS  فهرستی از دارو هایی که دکتر تجویز کرده، نمایش می دهد. با انتخاب داروی خواسته شده توسط پرستار کشوی حاوی داروی مورد نظر باز می شود. این سیستم قادر به نظارت بر تاریخ انقضاء دارو بطور موثر می باشد.

مزایای سیستم PYXIS :

• ذخیره سازی داروها در یک محیط امن
• ارائه ی دارو های ویژه بر اساس ویژگی بیماران و ارائه در زمان های خاص  
• کاهش خطا و اتلاف دارو
• تسهیل بهینه فرآیند های درمان
• کاهش هزینه های کلی استفاده از دارو  
• امکان کنترل بیشتر برای کارکنان داروخانه، برای افزایش اثربخشی عملکرد  
• امکان صرف زمان بیشتر برای بیماران و خانواده هایشان  توسط  پرستاران
• بهتر شدن روند کنترل دارو و فرایند های نظارت بر  استفاده از دارو
• دادن کنترل بهتر برای داروسازان در جهت کنترل بر روی برنامه های اجرایی