وزن:

- میزان از دست دادن وزن در چند روز اول بعد از تولد 5 تا 10% وزن تولد است. 
- بازگشت به وزن هنگام تولد  7 تا 10 روزگی

- وزن متوسط هنگام تولد 5/3 كیلوگرم

- دو برابر شدن وزن تولد در 4 تا 5 ماهگی     حدود 6 كیلوگرم

- سه برابر شدن وزن تولد در یكسالگی       حدود 10 كیلوگرم

- چهار برابر شدن وزن تولد در دو سالگی      حدود 12 كیلوگرم 

- در 5 سالگی وزن 2 برابر یكسالگی است    حدود 20 كیلوگرم

- در 10 سالگی وزن كودك 3 برابر یكسالگی است  30 كیلوگرم

- متوسط افزایش وزن از 2 سالگی تا بلوغ هر سال 5/2 كیلوگرم است.

قد:

- متوسط قد هنگام تولد: 50 سانتیمتر 

- متوسط قد در یكسالگی: 75 سانتیمتر

- متوسط قد در چهار سالگی به دو برابر قد تولد 100 سانتیمتر می‌رسد.

- متوسط افزایش سالیانه قد از 4 سالگی تا بلوغ سالیانه 5 تا 5/7 سانتیمتر است.

دور سر:

- متوسط دور سر هنگام تولد 35 سانتیمتر

- در سال اول زندگی بطور متوسط 1 سانتیمتر در هر ماه = 47 سانتیمتر )

- 35 سانتیمتر در سه ماهه اول زندگی هر ماه 2 سانتیمتر بعد با سرعت كمتر افزایش می‌یابد .

- 10 سانتیمتر برای بقیه عمر  دور سر فرد بالغ 57 سانتیمتراست .

منبع : سایت سیمرغ