بدنبال تماس ها و سوالات مكرر هموطنان در مورد شرايط اهدا خون بندناف و همچنين عضويت در مركز پذيره نويسي اهداكنندگان سلول هاي بنيادي، بر آن شدم تا پيشنهاد تهيه گزارشي پيرامون مركز پذيره نويسي اهداكنندگان سلول هاي بنيادي و همچنين بانك خون بندناف و سلول هاي بنيادي، را به شما عزيزان دست اندركار ارائه نمايم. تا به موجب آن به بخش زيادي از سوالات و ابهامات موجود پاسخ داده شود و نيز هم وطنان از انجام چنين خدماتي در كشور مطلع گرديده و بدين ترتيب به شركت در اين عمل خداپسندانه و خيرخواهانه راغب شوند.
گفتني است كه هدف اصلي بانک خون بندناف ملي ايران تامين سلولهاي بنيادي براي بيماران نيازمند به پيوند سلولهاي بنيادي مي باشد. اين بانک، يک بانک خون بندناف عمومي است که واحدهاي خون بندناف را براي پيوند به هر بيمار سازگار نگهداري مي کند، و تا كنون موفق به ارائه و پيوند موفق چندين واحد خون بندناف سازگار به بيماران نيازمند به آن گرديده است.
همچنين با توجه به ماموريت محوله به  سازمان انتقال خون ايران در خصوص بانك اطلاعات سلول هاي بنيادي خونسازمردم ايران و  بند ناف،‌ مركز پذيرش اهداكنندگان سلول هاي بنيادي خونساز و خون بند ناف به غير خويشاوند،  از اول اسفند 1387  در سازمان انتقال ايران تاسيس گرديد و شامل مركز پذيرش  اهداكنندگان بالغ سلول هاي بنيادي خونساز و خون بند ناف مي باشد كه  تشكيلات خون بند ناف به صورت جداگانه لحاظ مي شود. اين مركز براي جمع آوري داوطلبانه سلول هاي بنيادي خونساز از افراد بزرگسال يا خون بند ناف تاسیس شده است و كليه فعاليت ها و اطلاعات مرتبط با روند جلب اهداكننده و تعيين  HLA  متمركز مي نمايد و اين اطلاعات را به نحوي پردازش مي نمايد كه ضمن حفظ محرمانه بودن اطلاعات اهدا كنندگان داوطلب اين اطلاعات در اختيار پزشكان بيماران نيازمند به دريافت پيوند سلول هاي بنيادي خونساز قرار گيرد .                               

از اهداف اصلي اين مراكز ميتوان به این موارد اشاره کرد:
- افزايش شانس يافتن اهداكننده  مناسب سلول هاي بنيادي خونساز يا واحد مناسب خون بند ناف در كشور براي بيماران نيازمند كه از طريق پزشك معالج خود و از طریق هماهنگي با مراكز پيوند مورد تاييد مركز پذيرش اهداكنندگان اعلام نیاز نموده اند.
- ایجاد تسهیل در يافتن اهداكننده  مناسب سلول هاي بنيادي خونساز يا واحد خون بند ناف از طريق تماس با ساير مراكز ( بين المللي يا كشوري)
- فراهم سازي برنامه هاي پيشرفته "جستجو " و شناسايي اهداكننده  يا خونبند ناف مناسب   

با سپاس از سرکارخانم نسیم عزتی،كارشناس بخش بانك خون بندناف ملي ايران ( سازمان انتقال خون)