در یک پژوهش، در برابر دیدگان افراد، تصاویر و کلماتی به مدت کسری از ثانیه عبور داده می شد. سپس از آنها درباره آن سوال می شد، بیشتر شرکت کنندگان نسبت به کلمات منفی و هشدار آمیز، پاسخ درستی می دادند.
بر این اساس پژوهشگران نتیجه گرفتند که:
انسانها به اطلاعاتی که با احساسات منفی مربوط است، ناخودآگاه واکنش نشان می دهند. و این نکته برای بقا بسیار حیاتی است.
این ویژگی یک درس تجاری و یک درس اخلاقی دارد: برای فروش بالاتر، بجای تاکید بر نکات مثبت کالای خود، بر روی نکات منفی کالای رقیب تمرکز کنید! (البته کار پسندیده ای نیست!کل) تا می توانید از گفتن کلمات زشت و منفی به یکدیگر پرهیز کنید.

مجله پزشکی مادر
منبع: www.yourtotalhealth.com